Партньорство

   Белградско отворено училище

     ул. Масарикова 5/16, 11000 Белград, Сърбия

     Тел: + 381 11 30 61 341, + 381 11 30 65 800

     Факс: + 381 11 36 13 112

                                                                           bos@bos.rs
                                                                           http://www.bos.rs/eng/

Белградското отворено училище е организация с нестопанска цел, основана през 1993 г. То развива човешки ресурси, подобрява обществените политики и укрепва капацитета на гражданския, обществения и бизнес сектора, за да развие по-добро общество за стимулиране на знанието и иновациите. Чрез дейности в областта на програмата ""Подобряване на пригодността за заетост"" Белградското отворено училище насърчава непрекъснатото развитие на индивида, обучението през целия живот и цялостното икономическо развитие, като допринесе за създаването на система за кариерно ориентиране и консултиране и за укрепване на връзката между образованието и пазара на труда.

 

  Консултантска компания "Интерпроджектс" ЕООД

     бул. "България" 85, 4700 СМОЛЯН, БЪЛГАРИЯ

     Тел: +359 889 51 79 69, +359 88 666 9702

     interprojectsbg@gmail.com
     http://interprojects.bg

Интерпроджектс ЕООД е консултантска и обучителна организация, създадена през 2005 г. в Смолян, чиито дейности са изцяло насочени към хора с увреждания. До този момент компанията е привлекла в своите дейности повече от 7000 бенефициенти годишно. Екипът на компанията управлява и координира няколко международни проекта. Тяхната дейност включва иновативни програми за ПОО в съответствие с реалните изисквания на пазара на труда в европейски аспект, гъвкави схеми, подпомагащи развитието на млади хора и хора от групи в неравностойно положение и иновативен подход при реализирането на обучителен процес, базиран на съвременни проучвания и методи за професионално и образователно обучение. В резултат на проведените дейности се създава широка мрежа от партньори като университети, местни и национални власти, обучаващи институции и общоевропейски организации. Компанията също има тясна връзка с бизнеса чрез работодателската си мрежа с повече от 100 членове и добро сътрудничество с крайните потребители.

 

     Техническо училище Ужиче

       Trg Svetog Save 34,31000 Užice, Сърбия

       Тел: +381 31 512 596, + 381 31 513 994

       Факс: +381 31 512 597

       tehnickaue@mts.rs
       http://www.tehnickaue.edu.rs

Техническото училище Ужиче е основано през 1960 г. с цел обучение на професионалисти, които са от най-голямо значение за индустрията. Професионалното образование и обучение се предлага в 5 различни области: машиностроене и металообработване, електротехника, металургия, типография / графичен дизайн и дървообработване / мебелно производство. Техническото училище Ужиче е посветило и насочи всички свои дейности за иницииране и провеждане на важни реформи. От 2003 г. насам училището участва активно в различни проекти, свързани с ПОО и ОДЛ (дигитално и онлайн обучение). Техническото училище постига и популяризира своята ясна визия: да предостави на учащите отлично средно образование, да задоволи образователните нужди на учениците, да създаде благоприятна среда за развитие на техните умения и да реализира и реализира различни професионални програми.

 

Университета в Падуа

VIII Febbraio 1848, no.2 - 35122 Padova, ИТАЛИЯ

тел. +390498273075
факс. +390498273524

stage.estero@unipd.it
www.unipd.it/en

Университетът в Падуа, основан през 1222 г., наброява над 60 000 студенти, повече от 2000 учители, принадлежащи към 8 училища и над 2000 техници и административен персонал. Кариерното обслужване на университета в Падуа, създадено през 1997 г., има за цел да насочва студенти и нови завършили в професионалния свят и да управлява стажове, обучения в Италия и в чужбина, програми на ЕС като Еразъм + за стажове и други. Съвместно с фирми, частни и публични институции и професионални асоциации установява връзка между университета и фирмите, в които стажовете са възможност за обмен на информация и опит. Този център има три основни сфери на действие: Учебни стажове в Италия и чужбина; Кариерно ориентиране (индивидуални срещи, еднодневни или двудневни събития за представяне на възможности за работа в определени области, семинари, панаири, разпространение на книги и др.)

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.