Резултати от проекта

Модел за виртуални стажове в ПОО

Моделът за виртуални стажове в ПОО ще включва подход стъпка по стъпка за провеждане на виртуални стажове в ПОО. Той ще се основава на анализа на състоянието на техниката по отношение на виртуалните стажове, съществуващите добри практики, рамката за качество за стажове и очакваните резултати от ученето във виртуалните стажове в ПОО. Моделът за провеждане на виртуални стажове ще има за цел да гарантира качеството на виртуалните стажантски програми и развитието на професионалните умения и ключови компетенции на учениците.

Модел за виртуални стажове в професионалното образование и обучение - Резюме 

Онлайн платформа за организиране и управление на виртуални стажове

Онлайн платформата ще подкрепя и улеснява онлайн комуникацията и сътрудничеството между студентите от ПОО и техните ментори от компаниите. По този начин менторите ще могат да задават задачи на студентите, да следват тяхното изпълнение и да предлагат съвети и насоки. Онлайн платформата ще представлява рамка за организация и управление на виртуални стажове и ще обедини различни налични онлайн инструменти за комуникация и управление на проекти и насоки.

Докладът за пилотиране на виртуални стажове

Чрез пилотната програма за виртуални стажове ще бъде тестван разработеният модел за виртуални стажове и платформа за организация и управление на виртуални стажове. Резултатите от пилотирането ще бъдат представени под формата на доклад.

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.