За проекта

Контекст

Както се вижда от високите равнища на безработица сред младите хора в Европа и дългият преход от образователната система към пазара на труда, младите хора са изправени пред липсата на практически умения, които да им помогнат да осигурят заетост. Стажовете са признати като жизненоважна част от програмите за професионално образование и обучение (ПОО), въпреки това потенциалът на информационните и комуникационните технологии в процеса на организиране на тези програми все още не е напълно реализиран. Стажантските програми, които се улесняват чрез компютърно медиирани програми (т.е. виртуални стажове или електронни стажове), осигуряват многобройни възможности за подобряване на релевантността на ПОО и за увеличаване на възможностите за всички ученици да участват в програми за обучение по работа. А именно, те позволяват по-голямо участие в стажове на млади хора, които не могат да участват в традиционни стажове поради различни причини, като например финансови или географски пречки, и освен това повишават уменията си за работа в областта на цифровите технологии и виртуалните умения за съвместна работа.

Цели

За да се отговори на признатите потребности на учителите, обучителите и менторите, както и на учащите в системата на ПОО, включително учащи от групи в неравностойно положение, проектът цели:

  • Разработване и тестване на модела за виртуални стажове в ПОО;
  • Насърчаване на организирането на виртуални стажове в ПОО;
  • Насърчаване на стратегическото сътрудничество между образователните институции и бизнеса, насочено към практически подкрепяни стажове;
  • Подкрепа на приоритета на ""Европа 2020"" за развитие на професионалните умения, отчитащи потребностите на пазара на труда.

 

Целеви групи

Проектът отговаря на нуждите на:

  • учители, обучители и ментори
  • учащи в системата на ПОО
  • учащи в неравностойно положение
  • Бизнес сектора като цяло

Този проект (2017-1-RS01-KA202-000192, "Виртуални стажове за професионално образование и обучение") е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (програма "Еразъм "). Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.