O projektu

Kontekst

Kao što to pokazuje visoka stopa nezaposlenosti mladih u Evropi kao i njihova duga tranzicija iz sveta obrazovanja u svet rada, mladi ljudi se suočavaju sa nedostatkom praktičnih veština koje bi im mogle pomoći da obezbede zaposlenje. Prakse su prepoznate kao ključni aspekat stručnog obrazovanja i obuka, pa ipak, potencijal upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u procesu organizacije ovih programa još uvek nije u potpunosti prepoznat. Programi praksi koji su facilitirani korišćenjem kompjuterskih programa (to jeste virtuelne prakse ili e-prakse) pružaju brojne mogućnosti za unapređivanje relevantnosti stručnog obrazovanja i obuka kao i povećanje dostupnosti programa praksi za sve učenike. Naime, virtuelne prakse unapređuju digitalne veštine mladih ljudi i veštine saradnje putem interneta, ali i omogućavaju veće učešće onih mladih ljudi koji se suočavaju sa teškoćama pri uključivanju u prakse zbog prepreka finansijske i geografske prirode a takođe i olakšavaju organizaciju međunarodnih praksi.

Ciljevi

Kako bi se odgovorilo na prepoznate potrebe nastavnika, instruktora, mentora i učenika u sistemu stručnog obrazovanja i obuke (uključujući i učenike iz osetljivih grupa) ciljevi projekta su:

  • Razvijanje i testiranje modela virtuelnih praksi u oblasti stručnog obrazovanja i obuka;
  • Promovisanje organizovanja virtuelnih praksi u oblasti stručnog obrazovanja i obuka;
  • Promovisanje strateške saradnje između obrazovnih institucija i poslovnog sektora, u vezi sa virtuelno podržanim praksama;
  • Doprinos realizaciji prioriteta razvoja stručnih veština uzimajući u obzir potrebe tržišta rada, koji je naveden u strategiji Evropa 2020.

Ciljne grupe

Projekat nastoji da odgovori na potrebe:

 

  • nastavnika, instruktora i mentora u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • učenika u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • učenika iz osetljivih grupa
  • poslovnog sektora

 

 

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.