Partneri

   Beogradska otvorena škola

     Masarikova 5/16, 11000 Beograd, Srbija

     Tel:    + 381 11 30 61 341, + 381 11 30 65 800

     Fax:   + 381 11 36 13 112

                                                                                    bos@bos.rs
                                                                                    http://www.bos.rs/

Beogradska otvorena škola  je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. Beogradska otvorena škola osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama. Kroz aktivnosti u okviru programske oblasti Unapređivanje zapošljivosti, Beogradska otvorena škola podstiče kontinuirani razvoj pojedinca, celoživotno učenje i ukupni ekonomski razvoj društva kroz doprinos uspostavljanju sistema karijernog vođenja i savetovanja i jačanju veza obrazovanja i tržište rada.

 

   INTERPROJECTS

     85, „Bulgaria“ avenue, 4700 Smoljan, Bugarska

     Tel:    +359 889 51 79 69, +359 88 666 9702

     interprojectsbg@gmail.com

     http://interprojects.bg

INTERPROJECTS, osnovan 2005 godine u Smoljanu, pruža konsultatinske i trenerske usluge i realizuje aktivnosti koje su u potpunosti usmerene ka osobama sa invaliditetom i starijim osobama (55+).  Do sada je u svojim aktivnostima INTERPROJECT uključio više od 7000 korisnika godišnje. Tim INTERPROJECTS-a je koordinirao i ko-koordinirao nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata. Aktivnosti koje je sproveo do sada uključuju inovativne programe u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u skladu sa realnim potrebama tržišta rada uzimajući u obzir evropski nivo, fleksibilne šeme za podržavanje karijernog razvoja mladih ljudi i ljudi iz osetljivih grupa i inovativni pristup za realizaciju programa obuke zasnovanih na savremenim istraživanjima i metodama u ovoj oblasti. Kao rezultat sprovedenih istraživanja razvijena je velika mreža partnera, uključujući univerzitete, lokalne i nacionalne institucije, ustanove za obuku i evropska udruženja korisnika. INTERPROJECTS takođe ima blisku saradnju sa poslovnim sektorom kroz svoju mrežu poslodavaca sa više od 100 članova i dobru saradnju sa korisnicima (osobe sa invaliditetom i starije osobe).

 

     Tehnička škola, Užice

       Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija

       Tel:    +381 31 512 596,+381 31 513 994

       Fax:   +381 31 512 597

       tehnickaue@mts.rs
       http://www.tehnickaue.edu.rs

Tehnička škola Užice je osnovana 1960. godine u cilju obrazovanja stručnjaka u oblasti industrije. Stručno  obrazovanja i obuka se pruža u 5 različitih oblasti: Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika, Metalurgija, Hemija nemetali i grafičarstvo i Šumarstvo i obrada drveta. Tehnička škola Užice posvećuje vreme i trud u iniciranje i sprovođenje važnih reformi. Od 2003. godine škola je uključena u razne projekte u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i digitalnog i onlajn učenja. Tehnička  škola Užice postiže i promoviše svoju jasnu viziju: da učenicima pruži odlično srednjoškolsko obrazovanje, da odgovori na obrazovne potrebe učenika, da kreira pogodno okruženje za razvoj veština za učenje učenika i da primeni i sprovede važne stručne programe.

 

Univerzitet u Padovi

Via VIII Febbraio 1848, no.2 - 35122 Padova, Italy

tel. +390498273075
fax. +390498273524

stage.estero@unipd.it
www.unipd.it/en

Univerzitet u Padovi, osnovan 1222. godine, okuplja više od 60 000 studenata, više od 2000 profesora iz 8 odeljenja, i više od 2000 tehničara i administrativnog osoblja. Karijerni servis Univerziteta u Padovi, osnovan 1997, je centralno odeljenje čiji je cilj pružanje  vođstva studentima i diplomcima u svetu rada, kao i organizacija praksi i obuka u Italiji i inostranstvu i učestvovanje u programima Evropske unije, kao što su to Erasmus+ program za prakse i EU KA2 projekti. Zajedno sa kompanijama, privatnim i javnim institucijama i profesionalnim udruženjima uspostavlja povezanost između Univerziteta i kompanija, naročito u vezi sa praksama koje predstavljaju prilku za razmenu informacija i iskustava. Karijerni servis je organizovan prema tri glavne aktivnosti: Prakse u Italiji i inostranstvu; Karijerno vođenje (individualni sastanci, jednodnevni ili dvodnevni događaji za predstavljanje prilika za posao, seminari, sajmovi, razmena knjiga...) i Opservatorija lokalnog tržišta rada koja se bavi praćenjem kvaliteta poslova diplomaca i novih trendova na tržištu rada.

Projekat (2017-1-RS01-KA202-000192, „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka”) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus program). Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.